نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " مزون ترافیک "
به ازای هر 2.500.000 ریال خرید 10 امتیاز دریافت می نمایید
در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.
گروه silver :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 200-100 امتیاز باشد به عنوان مشتری سیلور محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
7% تخفیف در فاکتور بعدی

گروه Gold :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 300-200 امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
9% تخفیف در فاکتور بعدی

Berlian گروه :
مشترکینی که امتیازات ایشان بالای300 امتیاز باشدبه عنوان مشتری برلیان محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
12% تخفیف در فاکتور بعدی